→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于


Lithium Australia has hit a major milestone with the successful production of lithium ion battery cathode powders and lithium ion batteries using lithium phosphate produced directly from mine waste courtesy of its proprietary “SiLeach” process. The company managed to bypass the need to produce high-purity lithium hydroxide or carbonate, which could significantly reduce the cost of battery manufacturing.
From our initial contact, when you patiently explained the detai1s and benefits of your Business Search Programme, right through until settlement, the service has always been professional and prompt. As I am sure you will remember, even at times when I was pushing for you to take action regarding negotiations while you were on a break down south with your family, you did not hesitate to act at once on my behalf, which resulted directly in the desired outcome.

An EI benefit claimant goes on an ocean cruise for a month and arranges for a friend to conceal their absence by signing and returning two EI claimant reports. As a result, the claimant illegally received $350 in benefits for each of the four weeks of the cruise. After investigation, we find that this was the first time the claimant and the friend had misused the EI system. As well, we find that they both knew that what they did was illegal but they did it anyway.


If you estimated your earnings for one week and your estimate was lower than the earnings you actually received, your benefit amount will be higher than it should have been. Let us know if this happens. You will have to repay the excess amount, but we will ensure that repaying it causes no undue hardship. As well, we will adjust your file to reflect your accurate information.

If you work while receiving regular benefits and have served your waiting period, you will be able to keep 50 cents of your EI benefits for every dollar you earn, up to 90 percent of the weekly insurable earnings used to calculate your EI benefit amount. This 90 percent amount is called the earnings threshold. If you earn any money above this threshold, we will deduct it dollar for dollar from your benefits.
(= advantage) → Vorteil m; (= profit) → Nutzen m, → Gewinn m; to derive or get benefit from something → aus etw Nutzen ziehen; for the benefit of his family/the poor → zum Wohl or für das Wohl seiner Familie/der Armen; for the benefit of your health → Ihrer Gesundheit zuliebe, um Ihrer Gesundheit willen; for your benefit → Ihretwegen, um Ihretwillen (geh); this money is for the benefit of the blind → dieses Geld kommt den Blinden zugute; it is for his benefit that this was done → das ist seinetwegen geschehen; to give somebody the benefit of the doubt → im Zweifelsfall zu jds Gunsten entscheiden; we should give him the benefit of the doubt → wir sollten das zu seinen Gunsten auslegen
Charter corporations: Before the passing of modern companies legislation, these were the only types of companies. Now they are relatively rare, except for very old companies that still survive (of which there are still many, particularly many British banks), or modern societies that fulfill a quasi-regulatory function (for example, the Bank of England is a corporation formed by a modern charter).
Only one person can claim Carer's Allowance for looking after the same person. Please note that if you care for more than one person you should only enter information for the person you care for the most . And please note that if your partner is caring for more than one person information should only be entered for the person they care for the most.
×