→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于
Being able to specify the type of business that appealed to us, and using the resources of your Business Search Programme, we feel that we were able to get the outcome we wanted by being proactive, rather than wait around hoping that a suitable listing would appear. Having previously spent some considerable amount of time searching for a business by ourselves, it was refreshing to have a system working for us to take the leg-work out of the exercise.

The EI Telephone Information Service is an automated telephone service that is available 24 hours a day, seven days a week. If you would prefer to speak to a representative, call 1 800 206-7218 between 8:30 a.m. and 4:30 p.m., Monday to Friday, and press "0." You can get general information about the EI program, the Social Insurance Number (SIN), and your specific EI claim.

Australian Potash has harvested 11 tonnes of potassium rich salts in its first harvest pond at the Lake Wells sulphate of potash project in the Goldfields region of WA. Once the third and final evaporation step is completed, a blend of salts from all three harvest ponds will be processed to a refined a sulphate of potash product at the company’s pilot processing plant.


Manufacturing is the production of merchandise for use or sale using labour and machines, tools, chemical and biological processing, or formulation. The term may refer to a range of human activity, from handicraft to high tech, but is most commonly applied to industrial production, in which raw materials are transformed into finished goods on a large scale.
Finance is a field that deals with the study of investments. It includes the dynamics of assets and liabilities over time under conditions of different degrees of uncertainty and risk. Finance can also be defined as the science of money management. Finance aims to price assets based on their risk level and their expected rate of return. Finance can be broken into three different sub-categories: public finance, corporate finance and personal finance.
I can only put this down to the excellent business profile you prepared. Providing all the information you required actually was a bit of a pain but I can appreciate now how important all the detail was. There was simply no comparison between this professionally produced profile complete with colour photos that PBS produced to the rolled up sheets of paper that the other broker was trying to use to sell the business.
If you are an approved foster carer (formal kinship carer in Scotland) you may be allowed an extra bedroom when working out your Housing Benefit as long as your home has the extra room needed. This applies whether or not a child is placed with you or you are between placements, so long as you have fostered a child, or become an approved foster carer, in the last 12 months.
×