→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于
Franchises: A franchise is a system in which entrepreneurs purchase the rights to open and run a business from a larger corporation.[9] Franchising in the United States is widespread and is a major economic powerhouse. One out of twelve retail businesses in the United States are franchised and 8 million people are employed in a franchised business.[10]
A short note to express my thanks to you and your organisation upon the successful completion of the sale of my business. You may not have been aware of it but before you listed the business was listed with another broker who although introduced 3 prospective buyers was unable to close the sale. It therefore came as some surprise to me that you’re able to sell the business to the first prospective buyer whom you introduced. It was as though they had all but decided to buy my business before they had actually inspected it!.
If you receive a Fostering Allowance please don’t include this as income on the Income for Benefits screen as it is ignored when calculating your entitlement to benefits. On the Income for Tax Credits screen, only include the amount of your Fostering Allowance that is taxable. You can read about how much of your Fostering Allowance is taxable on the Foster Carers page of the gov.uk website.
Manufacturing is the production of merchandise for use or sale using labour and machines, tools, chemical and biological processing, or formulation. The term may refer to a range of human activity, from handicraft to high tech, but is most commonly applied to industrial production, in which raw materials are transformed into finished goods on a large scale.
Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.
The EI Telephone Information Service is an automated telephone service that is available 24 hours a day, seven days a week. If you would prefer to speak to a representative, call 1 800 206-7218 between 8:30 a.m. and 4:30 p.m., Monday to Friday, and press "0." You can get general information about the EI program, the Social Insurance Number (SIN), and your specific EI claim.
If you receive a Fostering Allowance please don’t include this as income on the Income for Benefits screen as it is ignored when calculating your entitlement to benefits. On the Income for Tax Credits screen, only include the amount of your Fostering Allowance that is taxable. You can read about how much of your Fostering Allowance is taxable on the Foster Carers page of the gov.uk website.
×