→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于
Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.
Where two or more individuals own a business together but have failed to organize a more specialized form of vehicle, they will be treated as a general partnership. The terms of a partnership are partly governed by a partnership agreement if one is created, and partly by the law of the jurisdiction where the partnership is located. No paperwork or filing is necessary to create a partnership, and without an agreement, the relationships and legal rights of the partners will be entirely governed by the law of the jurisdiction where the partnership is located. A single person who owns and runs a business is commonly known as a sole proprietor, whether that person owns it directly or through a formally organized entity. Depending on the business needs, an adviser can decide what kind is proprietorship will be most suitable.

A limited liability company: "A company—statutorily authorized in certain states—that is characterized by limited liability, management by members or managers, and limitations on ownership transfer", i.e., L.L.C.[11] LLC structure has been called "hybrid" in that it "combines the characteristics of a corporation and of a partnership or sole proprietorship". Like a corporation, it has limited liability for members of the company, and like a partnership it has "flow-through taxation to the members" and must be "dissolved upon the death or bankruptcy of a member".[13]

A company limited by shares: The most common form of the company used for business ventures. Specifically, a limited company is a "company in which the liability of each shareholder is limited to the amount individually invested" with corporations being "the most common example of a limited company."[11] This type of company is common in England and many English-speaking countries. A company limited by shares may be a

Corporation: The owners of a corporation have limited liability and the business has a separate legal personality from its owners. Corporations can be either government-owned or privately owned. They can organize either for profit or as nonprofit organizations. A privately owned, for-profit corporation is owned by its shareholders, who elect a board of directors to direct the corporation and hire its managerial staff. A privately owned, for-profit corporation can be either privately held by a small group of individuals, or publicly held, with publicly traded shares listed on a stock exchange.

Companies are also sometimes distinguished for legal and regulatory purposes between public companies and private companies. Public companies are companies whose shares can be publicly traded, often (although not always) on a stock exchange which imposes listing requirements/Listing Rules as to the issued shares, the trading of shares and future issue of shares to help bolster the reputation of the exchange or particular market of an exchange. Private companies do not have publicly traded shares, and often contain restrictions on transfers of shares. In some jurisdictions, private companies have maximum numbers of shareholders.
Manufacturing is the production of merchandise for use or sale using labour and machines, tools, chemical and biological processing, or formulation. The term may refer to a range of human activity, from handicraft to high tech, but is most commonly applied to industrial production, in which raw materials are transformed into finished goods on a large scale.
Do not include any child that receives a benefit in their own name, such as Income Support, income-based Jobseeker's Allowance, income-related Employment & Support Allowance or Universal Credit. Do not include any child that is in care or that the local authority is paying you an allowance to look after, for example, a fostering allowance. You do not qualify for child related benefits for these children.
×